Organizator obsługi turystycznej - agroturystyka z podstawami przedsiębiorczości

Kelner i barman z językiem angielskim


Monter Izolacji Budowlanych


O projekcie

Projekt „Nowy zawód – lepsze perspektywy” – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, POKL 2007-2013, na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.01.02-02-013/11-00, zawartej dnia 5 września 2011 r. z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy .

Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób odchodzących z rolnictwa – zamierzających znaleźć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z rolnictwem lub podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą – do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem wybrane powiaty województwa dolnośląskiego: wałbrzyski, kłodzki, oleśnicki, średzki, trzebnicki i wrocławski.

Okres realizacji projektu: 03.10.2011 – 31.07.2012.